کلاس ها

شنبه

 
سه تار
آموزش سه تار
 
سه تار
آموزش سه تار
 
سه تار
آموزش سه تار
 
ویولن
آموزش ویولن
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
تار
آموزش تار
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
تار
آموزش تار
 
سنتور
آموزش سنتور
 
تار
آموزش تار
 
تمبک
آموزش تمبک
 
آواز
آواز

یکشنبه

 
پیانو
آموزش پیانو
 
گیتار
آموزش گیتار
 
گیتار
آموزش گیتار
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
سنتور
آموزش سنتور
 
تمبک
آموزش تمبک
 
ویولن
آموزش ویولن
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل

دوشنبه

 
تار
آموزش تار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
گیتار
آموزش گیتار
 
سه تار
آموزش سه تار
 
ویولن
آموزش ویولن

سه شنبه

 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
ویولن
آموزش ویولن
 
گیتار
آموزش گیتار
 
فلوت کلیددار
آموزش فلوت کلیددار
 
پیانو
آموزش پیانو

چهارشنبه

 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
کاخن
 
پیانو
آموزش پیانو
 
پیانو
آموزش پیانو
 
دف
آموزش دف در آموزشگاه موسیقی شیدا مرزداران ،شهرک ژاندامری
 
پیانو
آموزش پیانو
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
تمبک
آموزش تمبک
 
ویولن
آموزش ویولن
 
گیتار
آموزش گیتار

پنج شنبه

 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک